Ukuba ufuna nayiphi na ingcaciso engaphezulu okanye unemibuzo malunga neMigaqo yeNkonzo yethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi nge-imeyile apha http://realtyww.info/contact.

intshayelelo

Le migaqo kunye neemeko zilawula ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi; ngokusebenzisa le webhsayithi, wamkela lemibandela kunye neemeko ngokupheleleyo ngaphandle kokubekelwa indawo. Ukuba awuvumelani nale migaqo, okanye nayiphi na imeko yale migaqo, kufuneka ungasebenzisi le webhusayithi.

Ubuncinci uneminyaka eyi-18 [ishumi elinesibhozo] leminyaka ubudala ukusebenzisa le webhusayithi. Ngokusebenzisa le webhusayithi nangokwamkela le migaqo, uyavuma kwaye umele ukuba ubuneminyaka engama-18 ubuncinci.

Amagama achaziweyo

"iwebhusayithi" kuthetha iwebhusayithi ekhoyo okhangela kuyo.

Imvume yokusebenzisa iwebhusayithi

Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, iwebhusayithi kunye / okanye iilayisensi zayo banamalungelo obunini bempahla epapashiweyo kule webhusayithi kunye nezixhobo ezisetyenziswa kwiwebhusayithi. Ngokuxhomekeke kwilayisensi engezantsi, onke la malungelo obunini bendawo agcinwe.

Unokujonga, ukhuphele ukujonga i-caching kuphela, kwaye uprinte amaphepha, iifayile okanye nayiphi na enye imixholo kwiwebhusayithi ukuyisebenzisa ngokwakho, ngokuxhomekeke kwizithintelo ezichazwe ngezantsi nakwezinye iindawo kule miqathango kunye neemeko.

Akufanele u:

 • ukuphinda upapashe izixhobo kule webhusayithi ungashicileli okanye usasazo lwedijithali okanye amaxwebhu (kubandakanywa nokuphindlwa kwenye iwebhusayithi) ngaphandle kokwabelana ngeendlela ezibonelelwe yiwebhusayithi;
 • bathengise, baqeshise okanye bafumane i-sub-license material kwiwebhusayithi;
 • bonisa naziphi na izinto ezivela kwiwebhusayithi esidlangalaleni ngaphandle kwezindlela zokwabelana ezibonelelwe yiwebhusayithi;
 • phinda uvelise, uphindaphinde, ukhuphele okanye usebenzise ezinye izinto kule webhusayithi ngenjongo yokuthengisa;
 • hlela okanye ngenye indlela uguqule nayiphi na impahla kwiwebhusayithi;
 • ukusasaza izinto ezivela kule webhusayithi - ngaphandle komxholo ngokuthe ngqo nangokucacileyo wenziwe wafumaneka ukuze usasazwe ngokutsha; okanye
 • phinda upapashe okanye uphinde uvelise nayiphi na indawo yale webhusayithi ngokusebenzisa iiframes okanye izikrini.

Ukusetyenziswa kwamkelekileyo

Akufuneki usebenzise le webhsayithi ngayo nayiphi na indlela ebangela, okanye enokubangela, ukonakala kwiwebhusayithi okanye ukuphazamiseka kokufumaneka okanye ukufikeleleka kwewebhusayithi okanye ngayo nayiphi na indlela engekho mthethweni, engekho mthethweni, yobuqhetseba okanye eyingozi, okanye enxulumene nayo nayiphi na into engekho semthethweni, ngokungekho mthethweni, inkohliso okanye injongo eyonakeleyo okanye umsebenzi.

Awuyikusebenzisa le webhsayithi ukukopisha, ukugcina, ukusasaza, ukuthumela, ukuthumela, ukusetyenziswa, ukupapasha okanye ukusabalalisa nayiphi na impahla equka (okanye idibene nayo) nayiphina i-spyware, i-virus yekhompyutheni, ihashe iTrojan, imbungu, i-keystroke logger, i-rootkit okanye enye software ekhohlakeleyo.

Akufuneki uqhube nayiphi na inkqubo yokuqokelela idatha okanye ezenzekelayo yokuqokelela idatha okanye ngokunxulumene nale webhusayithi ngaphandle kwemvume ebhaliweyo.
Oku kubandakanya:

 • ukutshiza
 • Imayini yedatha
 • isiseko sedatha
 • ukuvuna idatha
 • 'ukubiyela' (iframes)
 • Inqaku 'lokuphalala'

Akufuneki uyisebenzise le webhusayithi okanye nayiphi na inxalenye yayo ukuhambisa okanye ukuthumela unxibelelwano lwezorhwebo olungacelwanga.

Ukufikelela kuthintelwe

Ukufikelela kwiindawo ezithile kule webhusayithi kuthintelwe. Umnini wewebhusayithi unelungelo lokuthintela ukufikelela kwiindawo ezithile kule webhusayithi, okanye ngokubona kwethu, yonke le webhusayithi. Iwebhusayithi inokutshintsha okanye iguqule le nkqubo ngaphandle kwesaziso.

Ukuba umnini wewebhusayithi ekubonelela nge-ID yomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuze ukwazi ukufikelela kwiindawo ezithintelwe kule webhusayithi okanye ezinye izinto okanye iinkonzo, kuya kufuneka uqinisekise ukuba i-ID yomsebenzisi kunye nephasiwedi zigcinwa ziyimfihlo. Nguwe wedwa onoxanduva lokugcina iphasiwedi kunye nokhuseleko lwakho lwe-ID ..

Umnikazi wewebhusayithi unokukhubaza isazisi sakho somsebenzisi kunye negama lokugqitha ngokwendlela yewebhusayithi ngaphandle kwesaziso okanye ingcaciso.

Umxholo womsebenzisi

Kule miqathango kunye neemeko, "umxholo wakho womsebenzisi" uthetha izinto eziphathekayo (kubandakanywa ngaphandle kokunciphisa itekisi, imifanekiso, izinto ezilalelwayo, izinto zevidiyo kunye nezinto ezibonakalayo) ozithumela kule website, nangayiphi na injongo.

Unika umnini wewebhusayithi ilayisensi yehlabathi jikelele, engenakuchaphazeleka, engakhethi, ilayisensi yasimahla yasebukhosini yokusebenzisa, ukuvelisa ngokutsha, ukulungelelanisa, ukupapasha, ukuhambisa nokuthumela umxholo wakho womsebenzisi nakweyiphi na imidiya esele ikho okanye yexesha elizayo. Ukwabonelela ngewebhusayithi ilungelo lokuhambisa iilayisensi ngala malungelo, kunye nelungelo lokuzithathela amanyathelo olwaphulo-mthetho.

Umxholo wakho womsebenzisi akufuneki ube ungekho semthethweni okanye ungekho mthethweni, akufuneki ukuba wophule naliphi na ilungelo elisemthethweni lomntu wesithathu, kwaye akufuneki unikezele ngesenzo somthetho nokuba kukuchasene nawe okanye iwebhusayithi okanye iqela lesithathu (kwimeko nganye ephantsi kwawo nawuphi na umthetho osebenzayo).

Akumelwe ungenise nayiphi na umxholo womsebenzisi kwiwebhsayithi ekhoyo okanye eyayiye yathethwa kuyo nayiphi na inkqubo esongelwayo okanye eyona mthethweni okanye isikhalazo esifanayo.

Umniniwebhusayithi unelungelo lokuhlela okanye lokususa naziphi na izinto ezingeniswe kule webhusayithi, okanye ezigcinwe kwiserver yewebhusayithi, okanye ezisingathiweyo okanye zipapashwe kule webhusayithi.

Umnini wewebhusayithi akazibopheleli ukubeka iliso ekungeniseni umxholo kulo, okanye ukupapashwa komxholo kulo, iwebhusayithi.

akukho ziqinisekiso

Le webhusayithi inikezwe “njengoko injalo” ngaphandle kwemiboniso okanye iwaranti, icacisa okanye ibhekisiwe. Umnini wewebhusayithi akenzi zimelo okanye iiwaranti ngokunxulumene nale webhusayithi okanye ulwazi kunye nezixhobo ezibonelelwe kule webhusayithi.

Ngaphandle kokucalucalulwa ngokufumaneka kwesiqendu esandulelayo, umnini webhusayithi akaqinisekisi ukuba:

 • le website iza kubakho rhoqo, okanye iyafumaneka kuwo onke; okanye
 • ulwazi olukule website luzalisekile, luyinyani, luchanile okanye alukhohlisi.

Akukho nto kule webhusayithi yenza, okanye yenzelwe ukubumba, ukucebisa ngalo naluphi na uhlobo. Ukuba ufuna ingcebiso ngokunxulumene nayo nayiphi na imicimbi yezomthetho, yezemali okanye yezonyango kuya kufuneka ubonane nengcali efanelekileyo.

Ukulinganiselwa kwemfanelo

Umnini wewebhusayithi akazukubekwa tyala kuwe (nokuba kungaphantsi komthetho wonxibelelwano, umthetho wetoway okanye ngenye indlela) ngokunxulumene neziqulatho, okanye ukusetyenziswa, okanye ngenye indlela ngokunxulumene, kule webhusayithi:

 • kwinqanaba lewebhu elinikezelwa ngayo i-free-charge, nayiphi na ukulahlekelwa ngqo;
 • nangayiphi nayiphi na indlela echanekileyo, ekhethekileyo okanye elahlekileyo; okanye
 • naziphi na ilahleko zeshishini, ukulahlekelwa kwengeniso, ingeniso, inzuzo okanye ukulondolozwa kwangaphambili, ukulahlekelwa kwezivumelwano okanye ubudlelwane bezoshishino, ukulahleka kwedumela okanye ukuthandwa, okanye ukulahleka okanye inkohlakalo yolwazi okanye idatha.

Oku kusikelwa umda koxanduva kusebenza nokuba umnini webhusayithi uxelelwe ngokucacileyo malunga nelahleko enokubakho.

Ngaphandle

Akukho nto kule disclaimer yewebhu iya kukhuphela okanye ukunciphisa umda kuyo nayiphi na iwaranti eqinisekiswe ngumthetho ukuba akuyi kuba semthethweni ukuyikhetha okanye ukunqanda; kwaye akukho nto kule disclaimer yewebhusayithi ayiyi kukhuphela okanye inqande uxanduva lomnini wewebhusayithi ngokubhekisele nakweyiphi na:

 • ukusweleka okanye ukonzakala komntu kubangelwa kukungakhathali komnini wewebhusayithi okanye iiarhente zayo, abasebenzi okanye abaninizabelo / abanini zabelo;
 • ubuqhetseba okanye ubuqhetseba ubuxoki kwinxalenye yewebhusayithi; okanye
 • into engayinto engekho mthethweni okanye engekho mthethweni kwiwebhusayithi ukuyikhuphela ngaphandle okanye ukunqanda, okanye ukuzama okanye ukungacoci ukukhutshelwa ngaphandle okanye ukunciphisa umda, uxanduva lwayo.

Ukuqiqa

Ngokusebenzisa le webhsayithi, uyavuma ukuba ukungabandakanywa kunye nokusikelwa umda koxanduva lokuchonga le webhusayithi kusengqiqweni.

Ukuba awucingi ukuba zisengqiqweni, kufuneka ungayisebenzisi le webhusayithi.

Amanye amaqela

Uyayamkela into yokuba, njengeziko elinamatyala elincinci, umnini wewebhusayithi unomdla wokuthintela uxanduva lobuqu kumagosa ayo kunye nabasebenzi. Uyavuma ukuba awuyi kuzisa naliphi na ibango buqu kubaphathi bewebhusayithi okanye kubasebenzi ngokubhekisele kuko nakuphi na ukuphulukana nobunzima obabubangelwa yiwebhusayithi.

Ngaphandle kokucalucalulwa kumhlathi ongaphambili, uyavuma ukuba umda wewaranti kunye noxanduva olubekwe kule ndawo yokuchazwa kwewebhusayithi iya kukhusela amagosa e-webhusayithi, abasebenzi, iiarhente, abaxhasi, abaphumeleleyo, ababela kunye neenkontrakthi ezingaphantsi kunye nomnini wewebhusayithi.

Amalungiselelo anganyanzelwanga

Ukuba kukho naluphi na ubonelelo ngale disclaimer yewebhusayithi, okanye kufumaniseke ukuba ayinakunyanzeliswa phantsi komthetho osebenzayo, loo nto ayizukuchaphazela ukunyanzeliswa kwezinye izibonelelo zendlela yokuchazwa kwewebhusayithi.

ecacisa

Ngokwenjenje uqinisekisa umnini wewebhusayithi kwaye uzibophelele ukugcina umnini wewebhusayithi egwetywe ngokuchasene nelahleko, ukonakala, iindleko, amatyala kunye neenkcitho (kubandakanya ngaphandle komda iindleko zomthetho kunye nazo naziphi na izixa-mali ezihlawulwa ngumnini wewebhusayithi umntu wesithathu ekufumaneni ibango okanye impikiswano ngengcebiso. Abacebisi bezomthetho kwiwebhusayithi) abangena okanye bahlupheka ngumnini wewebhusayithi ovela nakuphi na ukwaphulwa kwakho naluphi na ubonelelo lwale migaqo, okanye ovela kulo naliphi na ibango oye wophula naliphi na ilungiselelo lemigaqo.

Ukuphulwa kwezi migaqo neemeko

Ngaphandle kokucalucalaza amanye amalungelo phantsi kwale migaqo nemiqathango, ukuba uyaphula le migqaliselo nangayiphi na indlela, umnini webhusayithi unokuthatha inyathelo njengoko umnini webhusayithi ebona kufanelekile ukujongana nokophula umthetho, kubandakanya nokumisa ukufikelela kwakho kwiwebhusayithi, ukunqanda Ukungena kwiwebhusayithi, ukuvimba iikhompyuter usebenzisa idilesi ye-IP ekufikeleleni kwiwebhusayithi, ukunxibelelana nomnikezeli wakho weenkonzo ze-Intanethi ukucela ukuba bathintele ukufikelela kwakho kwiwebhusayithi kunye / okanye ukuzisa iinkqubo zenkundla ngakuwe.

Utshintsho

Umnini webhusayithi unokuhlaziya le miqathango kunye neemeko amaxesha ngamaxesha. Imigaqo ehlaziyiweyo kunye neemeko ziya kusebenza ekusetyenzisweni kwale webhusayithi ukusukela ngomhla wokupapashwa kwemibandela ehlaziyiweyo kunye neemeko kule webhusayithi. Nceda ujonge eli phepha rhoqo ukuqinisekisa ukuba uyayazi ingxelo yangoku.

Isabelo

Umnini wewebhusayithi unokudlulisa, ikhontrakthi engaphantsi okanye ngenye indlela ajongane namalungelo ewebhusayithi kunye / okanye izibophelelo phantsi kwale miqathango kunye neemeko ngaphandle kokukwazisa okanye ukufumana imvume yakho.

Awukwazi ukudlulisela, i-sub-contract okanye enye inxulumene namalungelo akho kunye / okanye uxanduva phantsi kwalo mqathango kunye neemeko.

Ukungafihli

Ukuba ulungiselelo lwale miqathango kunye neemeko lugqitywe yiyo nayiphi na inkundla okanye elinye igunya eligunyazisiweyo ukuba lingabikho mthethweni kunye / okanye linganyanzeliseki, ezinye izibonelelo ziya kuqhubeka ukusebenza. Ukuba naluphi na ulungiselelo olungekho mthethweni kunye / okanye olunganyanzelisekiyo luya kuba semthethweni okanye lunyanzeliswe ukuba inxenye yalo icinyiwe, loo nxalenye iya kuthathwa njengecinywayo, kwaye konke okunye ukubonelela kuya kuqhubeka ukusebenza.

Isivumelwano sonke

Le migqaliselo nemiqathango, kunye noMgaqo-nkqubo wabucala weWebhusayithi wenza isivumelwano siphela phakathi kwakho nomnini wewebhusayithi ngokunxulumene nokusebenzisa kwakho le webhusayithi, kwaye ugqithise izivumelwano zangaphambili ngokubhekisele ekusebenziseni kwakho iwebhusayithi.

UMthetho kunye negunya

Le migqaliselo kunye neemeko ziya kulawulwa kwaye ichazwe ngokungqinelana nemithetho yase-United Kingdom kwaye nayiphi na imbambano enxulumene nale migangatho iya kuba phantsi kolawulo olukhethekileyo lweenkundla zase-United Kingdom.

Iintlawulo kwiwebhusayithi

Zonke iintlawulo azibuyiswa kuba zichaphazela iinkonzo ezibonelelwe ngexesha lokuthenga. Ukuba unawo nawuphi na umba kuyo nayiphi na into oyithengileyo, ungaqhagamshelana nenkxaso yethu.

Zonke iintlawulo ezihlawulwayo okanye zitshintshiwe zenziwa kwiintlawulo zakho ziya kukhokelela ekumisweni ngokukhawuleza kweakhawunti. Oku kunqunyanyiswa kuya kuvavanywa ngokuxhomekeka kwaye ngokuhambelana nezizathu ezikhokelela kuyo.

Igama lethu elisemthethweni ngu:

I-AZANDT MEDIA LTD

Iofisi yethu ebhalisiweyo:

I-132-134 isitalato iAncoats enkulu, eManchester, M4 6DE, iunited Kingdom

Malunga nale Webhusayithi Imigaqo yeNkonzo

Senze le migaqo nemiqulatho yewebhusayithi kusetyenziswa i-TOS / T & C generator ekhoyo Inkqubo yabucala ekwi-Intanethi.

Ungaqhagamshela umnini wewebhusayithi nge-imeyile kwidilesi ye-imeyile yethu apha Phezulu kolu xwebhu lweNkonzo.Nkqubo Online Site ezivunyiweyo